Triar Esport, Elegir deporte.

Os dejo un articulo de Oriol Marco en EL 9 ESPORTIU. el  4 DE JULIOL DEL 2012

http://www.comptafinsatres.com/pdf/triar_esport.pdf

Aquest estiu, amb uns nous Jocs Olímpics, tornarem a veure els millors atletes, un munt d’esports i sobretot compartirem les emocions de la competició, del resultat, de l’èxit i del fracàs.

Aquest espectacle ens pot fer decidir a iniciar-nos en algun esport o a triar-lo per als fills. Triar un esport per a un nen i encertar-la és un repte dificilíssim, ja que és molta l’oferta i s’hauria de fer amb les màximes garanties.

No ens hauríem de deixar portar per les pràctiques de moda ni per les creences d’allò que ens pot anar bé. Cal informar-nos bé abans de decidir-nos per tenir menys possibilitats d’errar en la tria.

Portar un nen a fer un esport únicament com a ocupació del temps o perquè l’adult tingui temps lliure (esport guarderia) és un error que a la llarga passarà factura.

Cal estar convençut del que se li fa fer. Una mala experiència pot fer que no vulgui saber-ne res més, de l’esport, i que es puguin perdre persones practicants d’activitats i hàbits saludables.

 

La tria d’un esport
no és gens fàcil
i no existeixen pautes ni
receptes que serveixin.
Hem de pensar en el nen

Abans de la tria cal preguntar al nen si està disposat a fer el que suposa practicar esport: anar als entrenaments i a les competicions i sacrificar altres activitats –de vegades més atractives com festes de companys–. És un compromís amb l’esport i amb un mateix que cal assumir. El compromís, la implicació i la dedicació variarà amb el temps a mesura que l’edat, el rendiment esportiu, i la resta de compromisos (els estudis per exemple) també canviïn.

I després cal preguntar-se: realment li agradarà fer aquell esport?

Sovint ens trobem amb nens esportistes que manifesten obertament que els agrada més un altre. Obligar-los que continuïn fent-lo probablement tindrà poc futur. Hauríem d’escoltar les seves raons i segurament caldrà negociar.

Tampoc s’hauria d’iniciar els fills en una pràctica esportiva pel fet que facin allò que hauria volgut ser el pare o per tradició familiar.

Cal que sigui el futur practicant qui lliurement triï, i no s’hauria de veure mai l’esport com una obligació, ja que generarà rebuig. Cal pensar en les característiques del nen per trobar la pràctica més adequada. Atendre els requisits dels esports pot facilitar que els nens tinguin més o menys èxit (tenir una bona alçada facilitarà jugar a bàsquet o una bona coordinació a les gimnàstiques). No tenir aquestes característiques no és un impediment, ja que permetrà igualment treballar sobre els valors esportius, però l’èxit lligat al rendiment pot representar una mica més d’esforç o que trigui més a arribar.
Aconseguir resultats esportius no vol dir ser millor esportista.

Els resultats de la competició estan determinats per elements (adversaris, sort, materials utilitzats, lesions, relacions amb els companys, arbitres…) sobre els quals no es pot intervenir.

Un esport al qual s’inicia probablement no el practicarà tota la vida. Els esportistes sovint passen per diverses modalitats, bé sigui per canvis d’interessos o altres circumstàncies –lesions, necessitats del centre o el club, noves amistats, canvis de residència…–

El més important és tenir una bona formació esportiva quant als hàbits de treball i una preparació i higiene física que permeti fer i gaudir de qualsevol activitat i poder passar d’un esport a un altre.

Tampoc s’ha de plantejar com una manera de guanyar-se la vida, ja que són molt pocs els que ho aconsegueixen com a esportistes
(malgrat que siguin els més visibles i els nens s’hi vulguin assemblar). Tenir una bona formació esportiva permetrà treballar
per a l’esport des d’altres àmbits (entrenadors, preparadors, metges, gestors, dissenyadors de materials i roba…) entenent les necessitats específiques dels esportistes.

Li aportarà l’esport triat allò que realment busca? I sobretot, tenen clar què és allò que voldrien que aporti als fills?

Encertadament els pares pensen que l’esport aporta valors socialment i personalment molt útils, així, l’esforç, el sacrifici, la consecució d’objectius a mitjà i llarg termini, la col·laboració amb els altres, el respecte, la rivalitat i la competitivitat ben entesa poden ajudar a preparar el nostre fill a adquirir competències molt valorades i útils en la vida quotidiana.

Els objectius i funcionament del centre on el practiqui haurien de coincidir amb el que pensen i busquen els pares. Com a pares no només s’ha de triar què fa sinó també on ho fa i com ho fa.

Cal analitzar també què representa des del punt de vista econòmic i si ens ho podem permetre. Patins, mallots, esquís, proteccions, bicicletes, sabatilles específiques, raquetes, estics, estels, cavalls, embarcacions, botes… són material imprescindible i sovint molt car de comprar, de mantenir i de renovar.

I no s’han d’oblidar les renúncies que suposa per als pares que el fill faci esport. Renunciar als caps de setmana, anar a competicions en períodes de vacances, dur-lo i recollir-lo dels entrenaments, canviar els hàbits familiars i els hobbies són situacions que els pares hauran d’assumir.

L’oferta esportiva actual és amplíssima, amb moltíssimes pràctiques que segur que poden recollir tots els interessos i que permeten un bon desenvolupament personal. No hem d’ oblidar que és més important tenir un bon hàbit esportiu que ser un bon esportista, perquè genera un estil de vida bo i saludable i una manera diferent d’afrontar la vida quotidiana.

La tria d’esport no és gens fàcil i no existeixen pautes ni receptes que serveixin. Sempre hauríem de pensar què ha de ser el més adequat per al nen i sobretot que el farà gaudir i créixer amb màxima plenitud.

Oriol Marco
Professor del grau en ciències de l’esport de la FPCEE Blanquerna – Universitat Ramon Llull (OriolML1@blanquerna.url.edu)

 

Elegir deporte.

Este verano, con unos nuevos Juegos Olímpicos, volveremos a ver los mejores atletas, un montón de deportes y sobre todo compartiremos las emociones de la competición, del resultado, del éxito y del fracaso.

Este espectáculo nos puede hacer decidir a iniciarnos en algún deporte o a elegirlo para los hijos. Elegir un deporte para un niño y acertarla es un reto dificilisimo, puesto que es mucha la oferta y se tendría que hacer con las máximas garantías.

No nos tendríamos que dejar traer por las prácticas de moda ni por las creencias de aquello que nos puede ir bien. Hay que informarnos bien antes de decidirnos para tener menos posibilidades de errar en la elige.

Traer un niño a hacer un deporte únicamente como ocupación del tiempo o porque el adulto tenga tiempo libre (deporte guardería) es un error que a la larga pasará factura.

Hay que estar convencido del que se le hace hacer. Una mala experiencia puede hacer que no quiera saber nada más, del deporte, y que se puedan perder personas practicantes de actividades y hábitos saludables.

Antes de la ellección hay que preguntar al niño si está dispuesto a hacer el que supone practicar deporte: ir a los entrenamientos y a las competiciones y sacrificar otras actividades –a veces más atractivas como fiestas de compañeros–. Es un compromiso con el deporte y con un mismo que hay que asumir. El compromiso, la implicación y la dedicación variará con el tiempo a medida que la edad, el rendimiento deportivo, y el resto de compromisos (los estudios por ejemplo) también cambien.

Y después hay que preguntarse: realmente le gustará hacer aquel deporte?

A menudo nos encontramos con niños deportistas que manifiestan abiertamente que los gusta más otro. Obligarlos que continúen
haciéndolo probablemente tendrá poco futuro. Tendríamos que escuchar sus razones y seguramente habrá que negociar.

Tampoco se tendría que iniciar los hijos en una práctica deportiva por el hecho que hagan aquello que habría querido ser el padre o por tradición familiar.

Hace falta que sea el futuro practicante quien elija libremente , y no se tendría que ver nunca el deporte como una obligación, puesto que generará rechazo. Hay que pensar en las características del niño para encontrar la práctica más adecuada. Atender los requisitos de los deportes puede facilitar que los niños tengan más o menos éxito (tener una buena altura facilitará jugar a baloncesto o una buena coordinación a las gim-nàsticas).

No tener estas características no es un impedimento, puesto que permitirá igualmente trabajar sobre los valores deportivos, pero el éxito ligado al rendimiento puede representar algo más de esfuerzo o que tarde más a llegar.

Conseguir resultados deportivos no quiere decir ser mejor deportista.

Los resultados de la competición están determinados por elementos (adversarios, suerte, materiales utilizados, lesiones, relaciones con los compañeros, árbitros…) sobre los cuales no se puede intervenir.

Un deporte al cual se inicia probablemente no lo practicará toda la vida. Los deportistas a menudo pasan por varias modalidades, bien sea por cambios de intereses u otras circunstancias –lesiones, necesidades del centro o el club, nuevas amistades, cambios de residencia…–

El más importante es tener una buena formación deportiva en cuanto a los hábitos de trabajo y una preparación e higiene física que permita hacer y disfrutar de cualquier actividad y poder pasar de un deporte a otro.

Tampoco se tiene que plantear como una manera de ganarse la vida, puesto que son muy pocos los que lo consiguen como deportistas (a pesar de que sean los más visibles y los niños se quieran asemejar). Tener una buena formación deportiva permitirá trabajar para el deporte desde otros ámbitos (entrenadores, preparadores, médicos, gestores, diseñadores de materiales y ropa…) entendiendo las necesidades específicas de los deportistas.

Le aportará el deporte elegido aquello que realmente busca? Y sobre todo, tienen claro qué es aquello que querrían que
aporte a los hijos? Acertadamente los padres piensan que el deporte aporta valores socialmente y personalmente muy útiles, así, el esfuerzo, el sacrificio, la consecución de objetivos a medio y largo plazo, la colaboración con los otros muy entendida pueden ayudar a preparar nuestro hijo a adquirir competencias muy valoradas y útiles en la vida cotidiana.

Los objetivos y funcionamiento del centro donde lo practique tendrían que coincidir con el que piensan y buscan los padres. Como padres no sólo se tiene que elegir qué hace sino también donde lo hace y como lo hace. Hay que analizar también qué representa desde el punto de vista económico y si nos lo podemos permitir. Patines, maillots, esquíes, protecciones, bicicletas, zapatillas específicas, raquetas, *estics, estrellas, caballos, embarcaciones, botas… son material imprescindible y a menudo muy caro de comprar, de mantener y de renovar.

Y no se tienen que olvidar las renuncias que supone para los padres que el hijo haga deporte. Renunciar a los fines de semana, ir a competiciones en periodos de vacaciones, llevarlo y recogerlo de los entrenamientos, cambiar los hábitos familiares y los hobbies son situaciones que los padres tendrán que asumir.

La oferta deportiva actual es amplisima, con muchísimas prácticas que seguro que pueden recoger todos los intereses y que permiten un buen desarrollo personal.

No tenemos que olvidar que es más importante tener un buen hábito deportivo que ser un buen deportista, porque genera un estilo de vida bueno y saludable y una manera diferente de afrontar la vida cotidiana.

La elección de deporte no es nada fácil y no existen pautas ni recetas que sirvan. Siempre tendríamos que pensar qué tiene que ser lo más adecuado para el niño y sobre todo que lo hará disfrutar y crecer con máxima plenitud.

 

Oriol Marco
Professor del grau en ciències de l’esport de la FPCEE Blanquerna – Universitat Ramon Llull (OriolML1@blanquerna.url.edu)