Triar Esport, Elegir deporte.

Os dejo un articulo de Oriol Marco en EL 9 ESPORTIU. el  4 DE JULIOL DEL 2012

http://www.comptafinsatres.com/pdf/triar_esport.pdf

Aquest estiu, amb uns nous Jocs Olímpics, tornarem a veure els millors atletes, un munt d’esports i sobretot compartirem les emocions de la competició, del resultat, de l’èxit i del fracàs.

Aquest espectacle ens pot fer decidir a iniciar-nos en algun esport o a triar-lo per als fills. Triar un esport per a un nen i encertar-la és un repte dificilíssim, ja que és molta l’oferta i s’hauria de fer amb les màximes garanties.

No ens hauríem de deixar portar per les pràctiques de moda ni per les creences d’allò que ens pot anar bé. Cal informar-nos bé abans de decidir-nos per tenir menys possibilitats d’errar en la tria.

Portar un nen a fer un esport únicament com a ocupació del temps o perquè l’adult tingui temps lliure (esport guarderia) és un error que a la llarga passarà factura.

Cal estar convençut del que se li fa fer. Una mala experiència pot fer que no vulgui saber-ne res més, de l’esport, i que es puguin perdre persones practicants d’activitats i hàbits saludables.

 

La tria d’un esport
no és gens fàcil
i no existeixen pautes ni
receptes que serveixin.
Hem de pensar en el nen

Abans de la tria cal preguntar al nen si està disposat a fer el que suposa practicar esport: anar als entrenaments i a les competicions i sacrificar altres activitats –de vegades més atractives com festes de companys–. És un compromís amb l’esport i amb un mateix que cal assumir. El compromís, la implicació i la dedicació variarà amb el temps a mesura que l’edat, el rendiment esportiu, i la resta de compromisos (els estudis per exemple) també canviïn.

I després cal preguntar-se: realment li agradarà fer aquell esport?

Sovint ens trobem amb nens esportistes que manifesten obertament que els agrada més un altre. Obligar-los que continuïn fent-lo probablement tindrà poc futur. Hauríem d’escoltar les seves raons i segurament caldrà negociar.

Tampoc s’hauria d’iniciar els fills en una pràctica esportiva pel fet que facin allò que hauria volgut ser el pare o per tradició familiar.

Cal que sigui el futur practicant qui lliurement triï, i no s’hauria de veure mai l’esport com una obligació, ja que generarà rebuig. Cal pensar en les característiques del nen per trobar la pràctica més adequada. Atendre els requisits dels esports pot facilitar que els nens tinguin més o menys èxit (tenir una bona alçada facilitarà jugar a bàsquet o una bona coordinació a les gimnàstiques). No tenir aquestes característiques no és un impediment, ja que permetrà igualment treballar sobre els valors esportius, però l’èxit lligat al rendiment pot representar una mica més d’esforç o que trigui més a arribar.
Aconseguir resultats esportius no vol dir ser millor esportista.

Els resultats de la competició estan determinats per elements (adversaris, sort, materials utilitzats, lesions, relacions amb els companys, arbitres…) sobre els quals no es pot intervenir.

Un esport al qual s’inicia probablement no el practicarà tota la vida. Els esportistes sovint passen per diverses modalitats, bé sigui per canvis d’interessos o altres circumstàncies –lesions, necessitats del centre o el club, noves amistats, canvis de residència…–

El més important és tenir una bona formació esportiva quant als hàbits de treball i una preparació i higiene física que permeti fer i gaudir de qualsevol activitat i poder passar d’un esport a un altre.

Tampoc s’ha de plantejar com una manera de guanyar-se la vida, ja que són molt pocs els que ho aconsegueixen com a esportistes
(malgrat que siguin els més visibles i els nens s’hi vulguin assemblar). Tenir una bona formació esportiva permetrà treballar
per a l’esport des d’altres àmbits (entrenadors, preparadors, metges, gestors, dissenyadors de materials i roba…) entenent les necessitats específiques dels esportistes.

Li aportarà l’esport triat allò que realment busca? I sobretot, tenen clar què és allò que voldrien que aporti als fills?

Encertadament els pares pensen que l’esport aporta valors socialment i personalment molt útils, així, l’esforç, el sacrifici, la consecució d’objectius a mitjà i llarg termini, la col·laboració amb els altres, el respecte, la rivalitat i la competitivitat ben entesa poden ajudar a preparar el nostre fill a adquirir competències molt valorades i útils en la vida quotidiana.

Els objectius i funcionament del centre on el practiqui haurien de coincidir amb el que pensen i busquen els pares. Com a pares no només s’ha de triar què fa sinó també on ho fa i com ho fa.

Cal analitzar també què representa des del punt de vista econòmic i si ens ho podem permetre. Patins, mallots, esquís, proteccions, bicicletes, sabatilles específiques, raquetes, estics, estels, cavalls, embarcacions, botes… són material imprescindible i sovint molt car de comprar, de mantenir i de renovar.

I no s’han d’oblidar les renúncies que suposa per als pares que el fill faci esport. Renunciar als caps de setmana, anar a competicions en períodes de vacances, dur-lo i recollir-lo dels entrenaments, canviar els hàbits familiars i els hobbies són situacions que els pares hauran d’assumir.

L’oferta esportiva actual és amplíssima, amb moltíssimes pràctiques que segur que poden recollir tots els interessos i que permeten un bon desenvolupament personal. No hem d’ oblidar que és més important tenir un bon hàbit esportiu que ser un bon esportista, perquè genera un estil de vida bo i saludable i una manera diferent d’afrontar la vida quotidiana.

La tria d’esport no és gens fàcil i no existeixen pautes ni receptes que serveixin. Sempre hauríem de pensar què ha de ser el més adequat per al nen i sobretot que el farà gaudir i créixer amb màxima plenitud.

Oriol Marco
Professor del grau en ciències de l’esport de la FPCEE Blanquerna – Universitat Ramon Llull (OriolML1@blanquerna.url.edu)

 

Elegir deporte.

Este verano, con unos nuevos Juegos Olímpicos, volveremos a ver los mejores atletas, un montón de deportes y sobre todo compartiremos las emociones de la competición, del resultado, del éxito y del fracaso.

Este espectáculo nos puede hacer decidir a iniciarnos en algún deporte o a elegirlo para los hijos. Elegir un deporte para un niño y acertarla es un reto dificilisimo, puesto que es mucha la oferta y se tendría que hacer con las máximas garantías.

No nos tendríamos que dejar traer por las prácticas de moda ni por las creencias de aquello que nos puede ir bien. Hay que informarnos bien antes de decidirnos para tener menos posibilidades de errar en la elige.

Traer un niño a hacer un deporte únicamente como ocupación del tiempo o porque el adulto tenga tiempo libre (deporte guardería) es un error que a la larga pasará factura.

Hay que estar convencido del que se le hace hacer. Una mala experiencia puede hacer que no quiera saber nada más, del deporte, y que se puedan perder personas practicantes de actividades y hábitos saludables.

Antes de la ellección hay que preguntar al niño si está dispuesto a hacer el que supone practicar deporte: ir a los entrenamientos y a las competiciones y sacrificar otras actividades –a veces más atractivas como fiestas de compañeros–. Es un compromiso con el deporte y con un mismo que hay que asumir. El compromiso, la implicación y la dedicación variará con el tiempo a medida que la edad, el rendimiento deportivo, y el resto de compromisos (los estudios por ejemplo) también cambien.

Y después hay que preguntarse: realmente le gustará hacer aquel deporte?

A menudo nos encontramos con niños deportistas que manifiestan abiertamente que los gusta más otro. Obligarlos que continúen
haciéndolo probablemente tendrá poco futuro. Tendríamos que escuchar sus razones y seguramente habrá que negociar.

Tampoco se tendría que iniciar los hijos en una práctica deportiva por el hecho que hagan aquello que habría querido ser el padre o por tradición familiar.

Hace falta que sea el futuro practicante quien elija libremente , y no se tendría que ver nunca el deporte como una obligación, puesto que generará rechazo. Hay que pensar en las características del niño para encontrar la práctica más adecuada. Atender los requisitos de los deportes puede facilitar que los niños tengan más o menos éxito (tener una buena altura facilitará jugar a baloncesto o una buena coordinación a las gim-nàsticas).

No tener estas características no es un impedimento, puesto que permitirá igualmente trabajar sobre los valores deportivos, pero el éxito ligado al rendimiento puede representar algo más de esfuerzo o que tarde más a llegar.

Conseguir resultados deportivos no quiere decir ser mejor deportista.

Los resultados de la competición están determinados por elementos (adversarios, suerte, materiales utilizados, lesiones, relaciones con los compañeros, árbitros…) sobre los cuales no se puede intervenir.

Un deporte al cual se inicia probablemente no lo practicará toda la vida. Los deportistas a menudo pasan por varias modalidades, bien sea por cambios de intereses u otras circunstancias –lesiones, necesidades del centro o el club, nuevas amistades, cambios de residencia…–

El más importante es tener una buena formación deportiva en cuanto a los hábitos de trabajo y una preparación e higiene física que permita hacer y disfrutar de cualquier actividad y poder pasar de un deporte a otro.

Tampoco se tiene que plantear como una manera de ganarse la vida, puesto que son muy pocos los que lo consiguen como deportistas (a pesar de que sean los más visibles y los niños se quieran asemejar). Tener una buena formación deportiva permitirá trabajar para el deporte desde otros ámbitos (entrenadores, preparadores, médicos, gestores, diseñadores de materiales y ropa…) entendiendo las necesidades específicas de los deportistas.

Le aportará el deporte elegido aquello que realmente busca? Y sobre todo, tienen claro qué es aquello que querrían que
aporte a los hijos? Acertadamente los padres piensan que el deporte aporta valores socialmente y personalmente muy útiles, así, el esfuerzo, el sacrificio, la consecución de objetivos a medio y largo plazo, la colaboración con los otros muy entendida pueden ayudar a preparar nuestro hijo a adquirir competencias muy valoradas y útiles en la vida cotidiana.

Los objetivos y funcionamiento del centro donde lo practique tendrían que coincidir con el que piensan y buscan los padres. Como padres no sólo se tiene que elegir qué hace sino también donde lo hace y como lo hace. Hay que analizar también qué representa desde el punto de vista económico y si nos lo podemos permitir. Patines, maillots, esquíes, protecciones, bicicletas, zapatillas específicas, raquetas, *estics, estrellas, caballos, embarcaciones, botas… son material imprescindible y a menudo muy caro de comprar, de mantener y de renovar.

Y no se tienen que olvidar las renuncias que supone para los padres que el hijo haga deporte. Renunciar a los fines de semana, ir a competiciones en periodos de vacaciones, llevarlo y recogerlo de los entrenamientos, cambiar los hábitos familiares y los hobbies son situaciones que los padres tendrán que asumir.

La oferta deportiva actual es amplisima, con muchísimas prácticas que seguro que pueden recoger todos los intereses y que permiten un buen desarrollo personal.

No tenemos que olvidar que es más importante tener un buen hábito deportivo que ser un buen deportista, porque genera un estilo de vida bueno y saludable y una manera diferente de afrontar la vida cotidiana.

La elección de deporte no es nada fácil y no existen pautas ni recetas que sirvan. Siempre tendríamos que pensar qué tiene que ser lo más adecuado para el niño y sobre todo que lo hará disfrutar y crecer con máxima plenitud.

 

Oriol Marco
Professor del grau en ciències de l’esport de la FPCEE Blanquerna – Universitat Ramon Llull (OriolML1@blanquerna.url.edu)

¡Maldito láctico…! ¿o no?

Os dejo un articulo de mi sensei y gran amigo Eloy Izquierdo, quien me soluciona la mayoria de dudas…
 

Lactato y entrenamiento (I)

equipo-tecnico

El lactato es una sustancia que existe en la sangre y que sus valores de reposo se alteran durante el ejercicio: A mayor intensidad de ejercicio mayor es la concentración de lactato en la sangre.

Esta variación de la concentración de lactato no es lineal, es decir, no corresponde el mismo incremento de lactato a incrementos iguales de intensidad, además la relación intensidad-lactato es una relación individual, es decir, la respuesta de cada deportista a una misma serie de intensidades es diferente, por lo que no puede extrapolarse de unos individuos a otros.

Durante el ejercicio, los músculos consumen grasa y glucosa, a intensidades elevadas el consumo de glucosa predomina sobre el de grasa. La energía de la grasa se obtiene siempre mediante oxidación (de forma aeróbica).  La utilización de la glucosa se produce de dos formas, una mediante oxidación (con presencia de oxígeno o de forma aeróbica) y otra sin utilización de oxígeno (de forma anaeróbica). Cuanto mayor es la intensidad, mayor es el predominio de la forma anaeróbica. Uno de los productos de este proceso anaeróbico de utilización de la glucosa es el lactato.

El lactato es un producto final de la utilización anaeróbica de la glucosa para obtener energía pero no es un producto de desecho de esta utilización.

Hasta hace algunos años se pensaba que el lactato era eliminado del músculo por simple difusión, de hecho, se consideraba al músculo como el mayor productor de lactato, ahora se le considera el mayor consumidor.

El lactato puede ser intercambiado entre músculo y sangre, entre sangre y músculo, entre músculos activos e inactivos, entre sangre y corazón, entre músculos activos e hígado, entre hígado y otros tejidos como músculos en ejercicio y entre otros órganos y sistemas del organismo. Es decir, el lactato es un compuesto rico en energía que es utilizado por distintos órganos en el cuerpo.

En contra de lo que con frecuencia se cree,El lactato NO CAUSA FATIGA.

 

Medir el lactato

A bajas intensidades, incluso en reposo, existe en la sangre una determinada concentración de lactato (en torno a 0,8 – 1 mmol/l). En cada persona se da una relación intensidad de ejercicio/concentración de lactato, relación que es mayor (es decir, aumenta la concentración de lactato) a mayor intensidad de ejercicio. Esta relación, además, es sensible a diversos factores, como el tipo de ejercicio y el entrenamiento, consecuencia de las adaptaciones que el entrenamiento produce en los sistemas metabólicos de obtención de energía.

Por otra parte, en el ejercicio realizado por debajo de determinada intensidad la relación entre ejercicio y concentración de lactato permanece constante para cada intensidad, es decir, el lactato no aumenta con la duración del ejercicio sino que permanece estable debido a los mecanismos del metabolismo energético.

Así pues, parece interesante, como ya se conoce desde hace muchos años, aplicar el comportamiento del lactato en relación con la intensidad del ejercicio a la valoración del rendimiento del deportista, o mejor, a evaluar su evolución a lo largo del proceso de entrenamiento.

El perfil de lactato en sangre es una importante herramienta para evaluar el entrenamiento en atletas y ayudar al entrenador (Foster C et al 1988).

La importancia de la concentración de lactato en sangre reside en que nos indica la capacidad de mantener un ejercicio en el tiempo (Bogard JM et al 1993).

Para conocer la concentración de lactato necesitamos una muestra sanguínea que obtendremos de modo invasivo, mediante micromuestra, que se analiza rápidamente con los modernos equipos portátiles de análisis. Lactate pro2

 

LACTATEPRO2

 

 

 

Los mecanismos anaerobios, el suministro inapropiado de oxígeno a las mitocondrias, provocan un aumento constante del lactato. La conversión del piruvatoen lactato permite la generación anaeróbica de fosfatos de alta energía necesarios para la realización de un ejercicio intenso (Wasserman K 1996).

 

La intensidad y duración del ejercicio determina la producción y acúmulo de lactato. La musculatura esquelética se adapta al intervalo aerobio de entrenamiento con un aumento en la capacidad para el metabolismo aerobio y un descenso en la producción del lactato.

El incremento constante de los niveles de lactato a una intensidad también constante es una indicación de que algunas fibras musculares no tienen la capacidad de soportar el esfuerzo aeróbicamente y al mismo tiempo neutralizar la acidosis metabólica producida como consecuencia del esfuerzo. La concentración de lactato que somos capaces de medir fácilmente es un indicativo del proceso metabólico que está teniendo lugar en el organismo para producir la energía necesaria para el esfuerzo. Así, la obtención de los valores de la concentración de lactato a diferentes intensidades nos permite establecer un perfil metabólico de cada deportista para un esfuerzo determinado.

El comportamiento de la concentración de lactato a diferentes intensidades y su relación con la frecuencia cardíaca y la potencia permite establecer de una forma precisa unas zonas de entrenamiento y diseñar el programa adecuado a los objetivos del plan de entrenamiento.

Por otra parte, la concentración de lactato a una determinada intensidad es bastante sensible a las adaptaciones consecuencia del entrenamiento con lo que la realización periódica de un test incremental permite comprobar la evolución del ciclista y actualizar en consecuencia las zonas de entrenamiento.

Una advertencia: La forma de establecer estas zonas de entrenamiento es la interpretación particular del entrenador del perfil individual de lactato.

Próximamente:

Entendiendo el umbral

 

Bibliografía.

 

Bogaard JM, Bijl A, van Dongen AR, Kerrebijn KF, de Jongste JC.What limits endurance in normal children?PediatrPulmonol. 1993 Jun;15(6):350-6.

Foster C, Crowe MP, Holum D.The bloodless lactate profile. Medicine and Science in Sports and Exercise 1995:927-33.

Wasserman K. (1996).The anaerobic threshold: Theoretical basis, significance evaluation of the athlete. Med Sport.1996. 49:247-60.

 

 

I share my experiences.

Letter to an ignorant.

I share my experiences, I do not mind if I steal ideas and projects, the next I’ll do better.

This is a letter to an ignorant, a person who attacks without knowing what you do, I will not say the name, not that I do not dare, but I do not deserve even that, and I will not be the one you advertising.

crist

You might get a blow curriculum, you might remember my career, but I have one thing very clear, the past is now obsolete, but more importantly still get excited about what I do, and NO I will prevent day day gradually increase my work, my projects, my work programs are getting better, every day I learn more, I do not care who says that everything is chance and luck, because it’s true, but chance and luck are not worth if you’re not there .

0 equipo persecu

The time gives the reason many of my accomplishments are still many have not improved, and while he will not improve, I have helped many people achieve their dreams, I have not cheated or deceived anyone, none of my broker sa improved by the doping, ever, and best of all, I never will, you know why, because I do not need, I know how they work and improvement, and only improves working well.

And I can work all over the world.

I share my experiences, I do not mind if I steal ideas and projects, the next I’ll do better.

Thanks for helping me become better.

info@jaumemas.com

 

PAR2004081987879

Carta a un ignorante

 

Esta es una carta a un ignorante, una persona que ataca sin saber a quien lo hace, no voy a decir el nombre, no es que no me atreva, pero creo que no se merece ni eso, y no voy a ser yo quien le de publicidad.

Le podría dar un golpe de curriculum, le podría recordar mi trayectoria, pero tengo una cosa muy clara, el pasado ya es obsoleto, pero lo más importante es que sigo teniendo ilusión por lo que hago, y NADIE me va a impedir que día a día vaya incrementando mi trabajo, mis proyectos, mis programas de trabajo se van mejorando, cada día aprendo mas, no me importa que se diga que todo es casualidad y suerte, porque es cierto, pero la casualidad y suerte no valen si no estás ahí.

El tiempo da la razón, muchos de mis logros todavía están, muchos no se han mejorado, y al paso que van no se mejoraran, he ayudado a mucha gente a lograr sus sueños, no he engañado ni engaño a nadie, ninguno de mis corredor@s a mejorado gracias al doping, nunca, y lo mejor de todo, nunca lo haré, sabes por qué, porque no me hace falta, sé trabajar y sé cómo se mejora, y solo se mejora trabajando bien.

 

Y puedo trabajar en todo el mundo.

 

Comparto mis experiencias, no me importa si me roban ideas y proyectos, el siguiente lo haré mejor.

Gracias por ayudarme a ser mejor.

 

Jaume Mas

 

La experiencia fixie de un seleccionador de pista

Os dejo un post que escribí para  el blog de Luis Roman Ulluru

Descubrí el mundo de las fixies en Los Ángeles, con ocasión de alguna prueba de pista. La mayoría de veces eran mensajeros que venían a ver las pruebas que se celebraban allí con sus bicicletas de piñón fijo. Llegaban a gran velocidad, derrapando la rueda trasera y frenaban en el acto -luego me dijeron que esa técnica se llamaba ‘skid’-. A veces se quedaban parados aguantando el equilibrio como un ‘surplace’ –‘track stand’- demostrando el gran dominio que tenían sobre la bicicleta.

Tiempo después comencé a verlos por el velódromo de Barcelona, cuando había alguna prueba de pista. Sin dejarse ver mucho, medio ocultos en un rincón, a pesar de lo llamativo de sus fixies o bicicletas vintage, en la mayoría de casos recuperadas de carretera y de diversos colores.

Fue entonces cuando Vicenç Catalá y un servidor pensamos que podía ser interesante acercar a los usuarios de la fixie al velódromo. Siempre he creído que el ciclismo tiene que llegar a todos los aficionados, ya sean competidores o no. Por eso hablamos con el presidente de la Catalana, Josep d. Bochaca, y con el director del Velòdrom de Barcelona, Manel Herrando, para que el sábado se abriese al público ‘de a pie’, aficionados al ciclismo que quieran introducirse en la pista y como no, a los  usuarios de las fixies de Barcelona.

Obviamente tuvimos todo tipo de comentarios que nos alertaban de que se llenaría de ‘frikies’ y de ‘barbudos’. Por el contrario, cuando pasamos por las principales tiendas de Barcelona especializadas en el mundo fixie, como Barceloneta Bikes o My Beautiful Parking y les explicamos el proyecto, tuvimos una excelente acogida.

El primer día contamos con 15 aficionados, que miraban los peraltes con mucho respeto, algunos con un poco de miedo. Sin embargo, la pista les atraía. Nos explicaron los problemas que tenían la mayoría por acceder a los velódromos, y que incluso algunos de ellos incluso saltaban la tapia para poder rodar unas vueltas.

Me sorprendió mucho saber todo lo que saben de ciclismo, en muchos aspectos. No les preguntes quien ha ganado el Tour o el Mundial de carretera. Ni tampoco de ganadores de competiciones de pista. Pero el ciclismo en su hobby y realmente aman la bicicleta.

También me sorprendió la visión tan negativa que tenían del ciclismo convencional. No obstante, me demostraron una gran receptividad hacia todo lo que les enseñabas. Y es curioso que se sorprendan de que estés con ellos. ¿Cómo siendo quien eres pierdes el tiempo con nosotros?, me llegaron a preguntar. Lo que puedo decir, muchos meses después es que cada sábado es un descubrimiento. Hemos conocido gente maravillosa, de todo ámbito, razón social y ciudadanos de todo el mundo, donde lo que más prima es la educación. Por cierto, casi todos se han sacado licencia, y han comenzado a participar en carreras de ruta, pista o ciclocross, en pruebas cicloturistas e incluso en triatlones.

Las pruebas CRIT

Llevábamos tiempo ya metidos en nuestra experiencia cuando nuestros amigos de Enciklica nos pidieron que nuestro club fuese colaborador de una prueba CRIT, el Red Hook Criterium de Barcelona, que se celebró a finales de agosto. Íbamos a ser course marshall (una especie de control) y no sabíamos ni de que nos hablaban. Pero descubrimos una prueba interesantísima, que se disputa en un circuito urbano cerrado, en bicicleta de pista y por supuesto sin frenos y a piñón fijo. También me sorprendió la repercusión de la prueba ya que se presentaron corredores de todo el mundo, cuando el premio suele ser modesto, una bicicleta y algún regalo mas.


Royal | Red Hook Crit Barcelona 2014 from Royal Productions on Vimeo.

Muchos de los participantes, la mayoría norteamericanos que trabajan como mensajeros, vinieron a rodar antes al Velòdrom de Barcelona, y pudimos intercambiar muchas experiencias. A nivel técnico te encuentras que la mayoría vienen muy preparados, tienen mucha técnica. Los cuadros son un poco más altos de caja de pedalier, sobre 29 cms, y los desarrollos que utilizan suelen ser los mas cómodos para cada prueba, ya que igual que han de arrancar después de cada curva, tienen que frenar al llegar a ellas y al final de la prueba las piernas lo pagan.

A nuestro modo de entender las carreras de CRIT serán parte importante del futuro del ciclismo, pruebas que se pueden celebrar en cualquier circuito o en este caso, como en el Red Hook de Barcelona en una explanada, donde tan solo hacen falta unas vallas para dibujar el recorrido. Y una mente abierta, para entenderlo.

Para padres y madres: lo que No se debe hacer

He descubierto un deporte, el Tenis Taula, Tenis mesa o Ping Pong, un deporte que me ha a sombrado por su trabajo técnico, físico y sobre todo por el comportamiento de los jugadores, técnicos, padres, madres y espectadores, deportividad, educación, compañerismo, respeto.

 

Aun así, reparten información como esta en un curso de técnicos de la Federación de Tenis mesa

 

 

Para padres y madres: lo que NO se debe hacer.

No se jacte excesivamente cuando su hijo alcance una victoria y no dramatice cuando pierda. La dramatización de la derrota., se sumaría a la decepción natural y al estrés de las competiciones futuras.

No interfiera durante el partido de su hijo para asesorar en su juego o en el arbitraje. Al intervenir en el juego de su hijo, va a crear un ambiente de tensión entre los jugadores. Además, pueden surgir conflictos con otros espectadores.

No busque excusas a su hijo. Justificar un bajo nivel de juego o un mal resultado por causas externas (mala suerte, condiciones de juego, etc.) no le prestan ningún servicio a su hijo.

No aumente por su estrés de la competencia. Cada actitud, cada gesto, cada palabra se percibe con detalle por un jugador en la cancha. Usted siente su entorno, y su hijo no es una excepción a la regla. Una actitud nerviosa y tensa antes y durante el partido influirá en él negativamente así como una actitud calmada y serena le tranquilizará, lo que le permite expresarse mejor en ese momento.

No acepte el mal comportamiento de su hijo. No debe aceptar comportamientos con lanzar la pala, decir insultos, pegar gritos, ni tan siquiera se deben admitir las malas actitudes. Transigir en el mal comportamiento por pequeño que sea, se puede convertir en un hábito difícil de corregir.

No haga un análisis después de la derrota en “caliente” a menos que su comportamiento requiera reprimenda inmediata, vamos a digerir su derrota y hablar cuando el niño lo necesite.

No establezca metas demasiado altas. Al fijar metas demasiado altas y precisas, puede bloquear su hijo psicológicamente. Si no las alcanza, va a tener una sensación de fracaso y miedo que en la competición se incrementará.

No agregue entrenamientos. El técnico ha elaborado un programa adaptado a las necesidades de su hijo. No entrene más sin hablar con él.

No utilice la ironía y el sarcasmo para motivar a su hijo. El respeto, el apoyo, el aliento son las mejores fuentes de motivación.

No compare el rendimiento de su hijo con los de compañeros. Debe elevarse con respecto a sí mismo, y no con relación a otro.  Su progreso debe ser a su propio ritmo y puede no ser el mismo que otros niños de su edad.

No ponga a su hijo en un pedestal. Eso no es lo mejor ni lo mas inteligente, incluso si gana algunos torneos, no lo hagas creerse una “estrella”, por el contrario debes ayudarle a mantener los pies en el suelo. Esa es la mejor manera de progresar cada día un poco más.

No culpe a su hijo de los esfuerzos que usted hace por él. No añada presión adicional que coincida con la competición haciéndole ver el mucho tiempo que ha invertido en él.